Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Projekt Mój szef to ja!
Projekt w branży budowlanej
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Ogłoszenie o otwartym wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dani 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji - w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17.
 Zobacz więcej ... 

Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy

Główne cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie wykorzystania potencjału społeczno-zawodowego regionu przygranicznego Polski i Słowacji, poprzez utworzenie partnerskiej sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy.
 Zobacz więcej ... 

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lider projektu: Województwo Małopolskie,
Partner projektu: Miasto Nowy Sącz,
Realizator projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
 Zobacz więcej ... 

Projekt pt. "Przedsiębiorczość bez granic!"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt  ma na celu wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność po obu stronach granicy polsko - słowackiej. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia firmy, w ramach regionów przygranicznych, tj. powiatu nowosądeckiego i Kraju Preszowskiego.
 Zobacz więcej ... 

Projekt pt. "Podnoszenie kwalifikacji - Twoja inwestycja w przyszłość!"

Projekt pt; "Podnoszenie kwalifikacji – Twoja inwestycja w przyszłość !”
w ramach Priorytetu VIII Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w powiecie nowosądeckim, nowotarskim, limanowskim, oraz gorlickim będących powyżej 45 roku życia i posiadających najwyżej wykształcenie średnie do potrzeb regionalnej gospodarki.

Realizacja tego celu pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, którymi są podniesienie świadomości osób powyżej 45 roku życia, które posiadają najwyżej wykształcenie średnie w zakresie korzyści płynących z kształcenia, a także podniesienie ich motywacji do samokształcenia, nabycie specjalistycznych umiejętności praktycznych oraz uprawnień w danej dziedzinie, nabycie umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym, zarządzania, obsługi komputera.
 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.