Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Komunikat ZUS!!!

2020-03-19

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

·         odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

·         zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie:

·         Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości

·         Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Link do instrukcji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/2545804

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

W każdym oddziale działa doradca ds. ulg i umorzeń. Pomoże on przy kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku oraz poprowadzi krok po kroku przez wszystkie inne formalności. Przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości finansowe.

Kontakt do doradców ds. ulg i umorzeń w oddziale ZUS w Nowym Sączu:

tel.: (18) 449 82 91, (18) 18/449 86 87,
mail: doradca_ds_ulg_i_umorzen_NowySacz@zus.pl;

 

 Zobacz więcej ... 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza

2020-03-16

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca do odwołania, budynki (w tym Wydział Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 6) Urzędu Miasta Nowego Sącza będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Kontakt z Wydziałem Przedsiębiorczości:

tel. 18 44 44 367, 18 33 33 368 (sprawy związane z CEIDG)

e-mail: wpr@nowysacz.pl  

 Zobacz więcej ... 

Ważny komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych.

2020-01-08

„Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (Rynek 22) pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych w 2020 roku.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój Nr 5) w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Konsekwencją nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w podanym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.”
 Zobacz więcej ... 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO.

2019-12-24
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości przypomina, iż od 1 stycznia 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość dotycząca odpadów będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W tym celu należy uzyskać wpis do Rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
Każdy przedsiębiorca, który:
  • wytwarza, zbiera, przetwarza lub transportuje odpady,
  • wprowadza na rynek: produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory
powinien sprawdzić czy jego działalność wymaga rejestracji w bazie. W tym celu należy wejść na stronę www.bdo.mos.gov.pl i odpowiedzieć na kilka pytań.

By zarejestrować się w bazie należy pobrać ze strony wniosek, uzupełnić go i złożyć we właściwym dla siedziby firmy lub miejscu zamieszkania urzędzie marszałkowskim.
Wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach podlegają obowiązkowi rejestracji. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek.
Przedsiębiorcom, którzy są zobowiązani do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, ale działają niezgodnie z przepisami grożą sankcje karne.
Kara aresztu albo grzywny:
  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru.
Administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.
Administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO.
Informacje dotyczące zmian oraz numery infolinii dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl .

 Zobacz więcej ... 

#StartUP Małopolska

2019-02-20
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska.

Program #StartUP Małopolska to 6-dniowy intensywny cykl szkoleń i warsztatów dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 24 m-cy) w obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju firmy, w tym m.in. prezentacji oferty, sprzedaży oraz marketingu i promocji. Cykl szkoleń poprzedzą 2-dniowe warsztaty przedakaceleracyjne, podczas których uczestnicy przeanalizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębnią obszary do optymalizacji, a tym samym zdefiniują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał on na ich potrzeby. Wszystkie warsztaty prowadzone są w małych grupach, aby zapewnić jak największą efektywność. Każda z firm skorzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (10 godzin) w  wybranym przez siebie obszarze wymagającym wsparcia. Do współpracy angażujemy najlepszych ekspertów z kraju i zagranicy. Ponadto firmy zrekrutowane do 4. edycji programu, mogą skorzystać z dodatkowej oferty – wziąć udział w wybranych najważniejszych wydarzeniach startupowych i branżowych w kraju

Więcej szczegółów oraz elektroniczny formularz rekrutacji dostępne są na stronie programu www.startup.malopolska.pl.

Rekrutacja do programu jest prowadzona elektronicznietrwa do 6 marca 2019 r.


 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.