Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Obszar turystyczno-gastronomiczny


 Informacja na temat projektu

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  w obszarze turystyczno-gastronomicznym”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa:  Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2.  Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  realizuje projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  w obszarze turystyczno-gastronomicznym”.

Projekt o numerze RPMP.10.02.02-12-0024/19 współfinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Łączna wartość projektu wynosi: 3 842 530,59 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 458 277,53 zł  

w tym współfinansowanie UE: 3 266 151,00 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-01

Termin zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Projekt przewiduje: rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Turystyczno-Gastronomicznej  przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu wraz z Zespołem Szkół nr 5-Specjalnych w Nowym Sączu.

Grupą Docelową będą uczniowie i kadra szkół, wchodzące w skład Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wszyscy chętni uczniowie i kadra pozostałych szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży Turystyczno-Gastronomicznej  , w Subregionie Sądeckim w obszarze Województwa Małopolskiego.

Głównym zadaniem Centrum Kompetencji Zawodowych  jest i będzie powiązanie oferty edukacyjnej branży Turystyczno-Gastronomicznej z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność Centrum Kompetencji Zawodowych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się: nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów poprzez kursy, tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, stworzenie programu współpracy z pracodawcami (Rada Programowa, staże dla uczniów, kursy dla nauczycieli), wizyty zawodoznawcze, wzmocnienie współpracy z uczelniami, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych i innych chętnych nauczycieli z branży Turystyczno-Gastronomicznej , z Województwa Małopolskiego , pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Realizacja ww. celów pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze Turystyczno-Gastronomicznym, będącym odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy  z pracodawcami poprzez działania w obrębie turystyczno-gastronomicznym w Województwie Małopolskim :nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 50 uczniów (K43;M7) przy założeniu 100 uczniów – liczona liczba PESEL, nabycie dodatkowych  kompetencji zawodowych przez 290 uczniów, 323 -liczona liczba PESEL, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych przy liczonej liczbie PESEL- 24; programy współpracy ZS1 i ZS5 z pracodawcami poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów. Nabędzie doświadczenia i ukończy 125 osób liczonych po PESELU ; tworzenie w ZS1,ZS5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację  w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 10 pracowni; wypłacenie 70 pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.; doradztwo zawodowe dla 50 uczniów. Uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia. Weryfikacja stopnia realizacji celu gł. projektu nastąpi poprzez pomiar osiągniętych wskaźników produktu oraz rezultatu.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1. Kursy wyposażające uczniów w kompetencje zawodowe.

1. Kurs Carving - Flor

2. Kurs Pieczywo domowe

3. Kurs Potrawy regionalne

4. Kurs Aranżacja stołów z elementami obsługi gości metodą angielską

5. Kurs Dietetyk

6. Kurs Flair i nowoczesne dekoracje drinków

7. Kurs Kuchnia molekularna

8. Kurs Kuchnie świata

9. Kurs Produkcja włoskiej pizzy i pasty

10. Kurs Organizacja imprez turystycznych

11. Kurs Animatora czasu wolnego

12. Kurs Kalkulacje gastronomiczne

13. Kurs Nowe trendy w zdobieniu tortów

14. Kurs Desery i makaroniki

15. Kurs Barista z elementami latte art.

16. Kurs Obsługa kas fiskalnych i systemów obsługi punktów gastronomicznych

17. Kurs Komputerowe wspomaganie projektowania zakładów gastronomicznych

18. Kurs język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie

19. Kurs język francuski w gastronomii i hotelarstwie

20. Kurs język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie

21. Kurs Kelner

22. Kurs Domowy wypiek pieczywa

23. Kurs Kuchnie staropolska w nowoczesnym wydaniu

24. Kurs Domowy wyrób wędlin

25. Kurs Dekoracje wyrobów cukierniczych

26. Kurs Kuchnie świata

27. Kurs Aranżacja stołów okolicznościowych

28. Kurs Ciastkarstwo

29. Kurs Kuchnia prozdrowotna

2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji dla uczniów

1. Kurs Prawo Jazdy kat.B

2. Kurs Barman I stopnia

3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ZS1

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ZS5

4. Doradztwo edukacyjno –zawodowe

Dyżur doradcy zawodowego 2 x w tygodniu przez 2 godziny (12 godz. w ciągu m-ca)

Doradztwo zawodowe dla 50 uczniów.

5. Staże zawodowe

Realizacja staży zawodowych 102 os./rok, łącznie 255 osób

6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

70 pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

7. Studia podyplomowe dla nauczycieli

Realizacja studiów podyplomowych 3 i 2 semestralnych dla 11 nauczycieli

8. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

1. Kurs Baristyczny II stopnia z latte ar

2. Kurs Flair/free style

3. Kurs Nowoczesne dekoracje drinków

4. Kurs Kuchnia molekularna

5. Kurs produkcji pizzy włoskiej

6. Kurs Produkcja pasty-makaronów

7. Kurs kelnerski ekstra serwis poziom mistrzowski

8. Kurs dekoracji stołów. Decupage

9. Kurs Makaroniki

10. Kurs 3w1 - torty, praliny, monoporcje

11. Kurs Nowoczesne cukiernictwo

12. Kurs druku 3D

13. Kurs modelowania i wydruku 3D

14. Kurs Żywienie dietetyczne

15. Kurs Menager gastronomii

16. Warsztaty szkoleniowe Kwiaty maślane

17. Kurs Nowości w gastronomii

18. Kurs Najnowsze trendy w aranżacji stołów

19. Kurs profesjonalnej sztuki kulinarnej

9. Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów.

1. Rozwój kompetencji kluczowych i produktywnych w języku angielskim

2. Prawidłowa komunikacja z klientem oraz rozumienie i tworzenie informacji w języku polskim

10. Wizyty zawodoznawcze

Wizyty zawodoznawczych dla 4 grup po 30 osób.

11. Doposażenie pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w ZS1

12. Doposażenie pracowni organizacji usług kelnerskich (s. nr 14) w ZS1

13. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s.nr 15) w ZS1

14. Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1

15. Doposażenie pracowni technologiczno - cukiernicza (s.nr 18) w ZS1

16. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W1-ZS1

17. Doposażenie pracowni warsztatowej nr W2- ZS1

18. Adaptacja pracowni cukierniczo-piekarniczej -ZS1

19. Doposażenie pracowni kucharskiej w ZS5

20. Doposażenie pracowni cukierniczej w ZS5

 

 

Harmonogram przewidywanych poszczególnych formy wsparcia:

 

Forma wsparcia

2020

2021

2022

kwartał

kwartał

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.    Kursy wyposażające  uczniów
w kompetencje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Doradztwo edukacyjno -zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Studia podyplomowe dla nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wizyty zawodoznawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Doposażenie pracowni hotelarskiej (s. nr 10) w  ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.     Doposażenie pracowni organizacji usług kelnerskich (s. nr 14) w ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s.nr 15) w ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej (s. nr 16) w ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     Doposażenie pracowni technologiczno - cukiernicza (s.nr 18) w ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     Doposażenie pracowni warsztatowej nr W1-ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.     Doposażenie pracowni warsztatowej nr W2- ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Adaptacja pracowni cukierniczo-piekarniczej -ZS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     Doposażenie pracowni kucharskiej w ZS5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.     Doposażenie pracowni cukierniczej w ZS5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.