Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Obszar mechaniczno-górniczo-hutniczy

 

Informacja na temat projektu pn.

„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa:  Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2.  Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  realizuje projekt pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”.

Projekt o numerze RPMP.10.02.02-12-0041/19 współfinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR 

Łączna wartość projektu wynosi: 4 852 429,70 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 4 367 186,71 zł  

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-01

Termin zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Projekt przewiduje: rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Mechaniczno – górniczo - hutniczej przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Grupą Docelową będą uczniowie i kadra szkół, wchodzące w skład Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wszyscy chętni uczniowie i kadra pozostałych szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży Mechaniczno – górniczo - hutniczej, w Subregionie Sądeckim w obszarze Województwa Małopolskiego.

Głównym zadaniem Centrum Kompetencji Zawodowych  jest i będzie powiązanie oferty edukacyjnej branży Mechaniczno – górniczo - hutniczej z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność Centrum Kompetencji Zawodowych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się: nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów poprzez kursy, tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, stworzenie programu współpracy z pracodawcami (Rada Programowa, staże dla uczniów, kursy dla nauczycieli), wzmocnienie współpracy z uczelniami, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych i innych chętnych nauczycieli z branży Turystyczno-Gastronomicznej , z Województwa Małopolskiego , pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Realizacja ww. celów pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze Mechaniczno – górniczo - hutniczej, będącym odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Celem projektu jest powiązanie oferty edukacyjnej z obszaru mechaniczno-górniczo-hutniczego z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność CKZ. W ramach realizacji projektu przewiduje się: wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, nabywanie dodatkowych kwalifikacji poprzez kursy, tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, stworzenie programu współpracy z pracodawcami (Rada Programowa, staże dla uczniów), kursy dla nauczycieli, wzmocnienie współpracy z uczelniami, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących CKZ i innych chętnych nauczycieli z branży mechaniczno-górniczo-hutniczej, z Województwa Małopolskiego, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.

Realizacja ww. celów pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym, będącym odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Zadania zaplanowane w projekcie:


1. Kursy wyposażające uczniów w kompetencje zawodowe, w których udział weźmie 420 uczestników.

             Kurs - Diagnostyka pojazdów samochodowych dla uczniów branży samochodowej i mechanicznej

             Kurs – Obsługa i naprawa układów klimatyzacji samochodowej

             Kurs – Język zawodowy rosyjski

             Kurs – Język zawodowy angielski biznesowy

             Kurs – Język zawodowy niemiecki w branży samochodowej

             Kurs – Projektowanie 3D INVENTOR

             Kurs – lutowanie elementów SMD

             Kurs - Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC SINUMERIK

             Kurs -– Modelowanie i wizualizacja 3D

             Kurs - Metrologia warsztatowa z opracowaniem rysunków technicznych

             Kurs - Szybkie prototypowanie

             Kurs - Obróbka metali i tworzyw sztucznych

             Kurs - Budowa i programowanie robotów mobilnych

             Kurs - Montaż układów pneumatycznych i hydraulicznych w systemach przemysłowych

             Kurs - Lutowanie THT,SMD,BGA

 

2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji dla uczniów, w których udział weźmie 470 uczestników.

             Kurs - Prawo Jazdy kat.

             Kurs – Spawanie metodą MAG

             Kurs – Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózka widłowego

             Kurs – Blacharz

             Kurs – Lakiernik

             Kurs – Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kategorii C

             Kurs - Prawo jazdy kategorii C

             Kurs - Auto CAD

             Kurs - Uprawnienia E

             Kurs - ECDL BASE

             Kurs - Spawanie blach i rur metodą MAG 135

             Kurs - ECDL CAD

 

3. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w których udział weźmie 23 uczestników.

             Kurs - Mechanik motocyklowy II stopnia

             Kurs - Programowanie i obsługa systemu Heidenhain i TNC530

             Kurs - Szkolenie w zakresie usuwania wgnieceń

             Kurs - Kwalifikacja wstępna - przewóz rzeczy

             Kurs - Kompleksowe utrzymanie maszyn (TPM)

             Cykl szkoleń Solid Works dla nauczycieli

             Kurs - Spawanie metodą MAG (135)

             Kurs - Język angielski branżowy

 

4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe, możliwość konsultacji indywidualnych dla 60 uczestników.

5. Staże zawodowe. Planowana liczba staży: 303.

6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Planowana liczba stypendiów: 80.

7. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów, w których udział weźmie 60 uczestników.

8. Studia podyplomowe dla 8 nauczycieli.

Ponadto:

1. Prace modernizacyjno-adaptacyjne w CKZ oddział ZSS (pracownia diagnostyki).

2. Doposażenie pracowni Podstaw Konstrukcji Maszyn w CKZ oddział ZSS.

3. Doposażenie pracowni językowych CKZ oddział ZSS.

4. Doposażenie pracowni transportowej CKZ oddział ZSS.

5. Doposażenie działu blacharni CKZ oddział ZSS.

6. Doposażenie działu lakierni CKZ oddział ZSS.

7. Doposażenie działu spawalni CKZ oddział ZSS.

8. Doposażenie pracowni Urządzeń i Systemów Mechatronicznych CKZ oddział ZSS.

9. Doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej w CKZ oddział ZSS.

10. Doposażenie pracowni diagnostyki CKZ oddział ZSS.

11. Doposażenie pracowni CNC- oddział ZPKZ.

12. Doposażenie pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego- oddział ZPKZ.

13. Doposażenie pracowni obróbki ręcznej -oddział ZPKZ.

14. Utworzenie pracowni automatyki przemysłowej (PAP) – ZPKZ.

15. Doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki – ZPKZ.

 

Harmonogram przewidywanych poszczególnych formy wsparcia:

Forma wsparcia

2020

2021

2022

kwartał

kwartał

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.    Kursy wyposażające  uczniów
w kompetencje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Doradztwo edukacyjno -zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Studia podyplomowe dla nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Doposażenie pracowni Podstaw Konstrukcji Maszyn w CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Doposażenie pracowni językowych CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.     Doposażenie pracowni transportowej CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.     Doposażenie działu blacharni CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Doposażenie działu lakierni CKZ oddział ZSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     Doposażenie działu spawalni CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     Doposażenie pracowni Urządzeń i Systemów Mechatronicznych CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     Doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej w CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.     Doposażenie pracowni diagnostyki CKZ oddział ZSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Prace modernizacyjno-adaptacyjne w CKZ oddział ZSS (pracownia diagnostyki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     Doposażenie pracowni CNC- oddział ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.     Doposażenie pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego- oddział ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.     Doposażenie pracowni obróbki ręcznej -oddział ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.     Utworzenie pracowni automatyki przemysłowej (PAP) - ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.     Doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki - ZPKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.